U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.

Dužnost kupca je da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima, i ukoliko ima nedostataka koje je uočio javi odmah inače će izgubiti prava koja mu u vezi s tim pripadaju. Ukoliko je pregled obavljen kasnije, ili roba ima skrivene nedostatke koji se nisu mogli odmah uočiti, kupac ima rok od sedam dana da o tome obavesti prodavca. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja paket ne bi trebalo da preuzmete.

U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj +381 63 815 93 99 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu polimermer.serbia@gmail.com i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke,pozovite telefonom na broj +381 63 815 93 99 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu polimermer.serbia@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

polimermer.rs je dužan da u toku trajanja garantnog roka  zameni robu, da umanji cenu ili refundira sredstva. Trajanje garancije za naše proizvode je označeno na ambalaži proizvoda. polimermer.rs je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 7 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom za njegovo rešavanje. Kupac ima pravo na naknadu štete ili da traži adekvatnu zamenu za drugi proizvod. Ukoliko se utvrdi da oštećenje na proizvodu nije nastalo fabričkim putem, kupac će biti obavešten o daljem postupku.